Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Oxygenic s.r.o., IČ: 28938593 se sídlem Zahradní 396, 252 25 Jinočany (dále jen: „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Vybaveni-hotelu.cz, Business Park Prague Chrášťany, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany

Email:   info@vybaveni-hotelu.cz

Telefon: +420 222 264 899

Správce v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. SUBJEKTY ÚDAJŮ, ÚČELY, ROZSAH, DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

 1. ZÁKAZNÍCI – SPOTŘEBITELÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Správce provádí zpracování osobních údajů zákazníků za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu s kupní smlouvou (uzavření kupní smlouvy, doručování zboží a vyřizování reklamací).

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, popř. fakturační adresa, popř. IČO a sídlo.
Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

 1. Účel: Vedení zákaznického účtu.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní důvod: Souhlas.
Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu Správcem z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 2 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).

 1. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa, popř. IČO a adresa sídla.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Správce kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 1. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

 1. Účel: Zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem na internetovém obchodu správce.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (zjištění kontroly kvality služeb správce).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou k získání hodnocení zákazníka.

 1. Účel: Předání osobních údajů pro hodnocení zboží na portálu Zboží.cz.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou k získání hodnocení zákazníka.

 1. KONTAKTNÍ OSOBY ZÁKAZNÍKŮ – PRÁVNICKÝCH OSOB

Správce provádí zpracování osobních údajů zákazníků za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu s kupní smlouvou (uzavření kupní smlouvy, doručování zboží a vyřizování reklamací).

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.
Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

 1. Účel: Vedení zákaznického účtu.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Právní důvod: Souhlas.
Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu Správcem z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 2 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).

 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 1. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

 1. Účel: Zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem na internetovém obchodu správce.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (zjištění kontroly kvality služeb správce).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou k získání hodnocení zákazníka.

 1. Účel: Předání osobních údajů pro hodnocení zboží na portálu Zboží.cz.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou k získání hodnocení zákazníka.

 1. NÁVŠTĚVNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Správce provádí zpracování cookies ve vztahu k návštěvníkům internetového obchodu. Více informací o zpracování cookies na internetovém obchodu najdete zde.

 1. OSOBA, KTERÁ SPRÁVCE KONTAKTUJE

Správce provádí zpracování osobních údajů osob, které Správce kontaktují e-mailem nebo telefonicky za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel:  Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. 

Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.

Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu.


 1. Dobrovolnost poskytnutí údajů

Subjekt údajů poskytuje správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost Správce uzavřít smlouvu nebo poskytnout subjektu údajů plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

 1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na uvedenou v záhlaví těchto podmínek nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení a rovněž také v uživatelském účtu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění kupní smlouvy, poskytování služby nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou:

 1. přepravní společnosti zajišťující dodání zboží, zejména společnost TOPTRANS EU, a.s. a společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

 2. poskytovatel platební brány, společnost ComGate Payments, a. s.

 3. poskytovatelé zajišťující služby online bankovní převodu,

 4. dodavatelé zboží nebo servisního centra příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby,

 5. osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 6. poskytovatelé služeb zpracujících cookies soubory, zejména Google Ireland Limited, Seznam.cz, a.s.

 7. poskytovatel účetního software - ABRA Flexi s.r.o.

 8. poskytovatel CRM software - RAYNET s.r.o.

 9. poskytovatel služby emailingu - Etnetera Activate a.s., INTELIMAIL s. r. o., Getwebcraft Limited

 10. poskytovatel dotazníku spokojenosti - Heureka Group a.s.,

 11. poskytovatel hodnocení nákupu na Zboží.cz - Seznam.cz, a.s.

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 4. právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR,

 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v záhlaví těchto podmínek. Odvolat souhlas může subjekt údajů kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

 8. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň rozešle subjektům údajů novou verzi těchto podmínek na jejich e-mailovou adresu, kterou správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2023.


check Produkt přidaný k porovnání