Základní údaje

VYBAVENI-HOTELU.CZ
Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Praha-Zličín - Showroom


Zákaznický servis, objednávky, technické dotazy:

Email: info@vybaveni-hotelu.cz
Objednávky: +420 222 264 899
Reklamace a servis: +420 222 264 899


Otevírací doba Showroomu a výdeje zboží:
Pondělí - Čtvrtek: 7:00 - 16:00
Pátek: 7:00 - 14:00

GPS adresa skladu a kanceláří: 
50.037714N, 14.249900E


Fakturační adresa: 
Oxygenic s.r.o.
Zahradní 396
252 25 Jinočany
IČ: 28938593
DIČ: CZ28938593

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 2 pracovních dnů. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti OXYGENIC s.r.o.

se sídlem Zahradní 396, 252 25 Jinočany

IČO: 28938593

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154407 

(dále jen „prodávající“)

 1. Úvodní ustanovení

                         1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby (dále jen „kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové stránce umístěné na adrese https://vybaveni-hotelu.cz/  (dále jen „internetový obchod“), případně prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

                         1.2.       Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy kupující uzavírá kupní smlouvu v postavení podnikatele i v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující-spotřebitel“). Pro účely obchodních podmínek se za podnikatele považuje kupující, který smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro kupujícího-podnikatele.

                         1.3.       Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

                         1.4.       Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem se řídí obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

                         1.5.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi kupujícím a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

                         1.6.       Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

 1. Uživatelský účet

                         2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží na internetovém obchodu rovněž bez registrace.

                         2.2.      Při registraci na internetovém obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

                         2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

                         2.4.      Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze kupující. V případě, že kupující umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.

                         2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek. Prodávající může rovněž zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá.

                         2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Informace o zboží a cenách

                         3.1.      Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

                         3.2.      Seznam zboží na internetovém obchodu je katalogem běžně dodávaného zboží a je pouze informačního charakteru, prodávající tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží umístěného na internetovém obchodě. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

                         3.3.      Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.. Kupní smlouva ohledně zboží „Na poptávku“ bude uzavřena až po ověření dostupnosti zboží u dodavatele prodávajícího.

                         3.4.      Informace o zboží a ceně uvedené prodávajícím jsou závazné s výjimkou případu, kdy byla cena na internetovém obchodě uvedena v důsledku zjevné technické nebo administrativní chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

                         3.5.      V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

                         3.6.      Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

                         3.7.      Nákresy, barvy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v  katalogu internetového obchodu jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

                         3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

                         3.9.      Většinu nábytku, jako jsou skříně, sedačky, kancelářský nábytek, postele a některé židle, prodávající dodává v demontovaném stavu. 

 

 1. Objednávka zboží

                         4.1.      Kupující může provést objednávku buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo vyplněním objednávkového formuláře. K objednání kupující vybere zboží a jeho počet (zboží „vloží“ do košíku na internetovém obchodu), řádně vyplní objednávkový formulář včetně výběru způsobu platby a doručení zboží.

                         4.2.      Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zásadami osobních údajů.

                         4.3.      Kupující rovněž může učinit objednávku prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

                         4.4.      Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou tyto obchodní podmínky.

                         4.5.      Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky prodávajícím je doručováno na emailovou adresu kupujícího.

                         4.6.      V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 1. Zrušení objednávky

                         5.1.      Veškeré objednávky odeslané kupujícím jsou považovány za závazné. Kupující může zrušit nebo změnit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

                         5.2.      V případě uzavření kupní smlouvy s kupujícím-podnikatelem je prodávající oprávněn zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží.


 1. Dodací lhůta

                         6.1.      Objednané zboží bude dle jeho typu, dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době prostřednictvím dopravce, obvykle v rozmezí do 2dní - 12 týdnů od uzavření kupní smlouvy podle typu zboží, pokud ze kupní smlouvy nevyplývá lhůta jiná. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

                         6.2.      Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží pouze do výše hodnoty zboží, s jehož dodáním je v prodlení.

                         6.3.      V případě dodání zboží kupujícímu-spotřebiteli je prodávající povinen předat zboží kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, neujednají-li si kupující-spotřebitel a prodávající čas dodání. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží o více než 30 dní, může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svojí povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu kupující-spotřebitel poskytl. Kupující-spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující-spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ujednání vrátí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu-spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která kupující-spotřebitel podle kupní smlouvy uhradil.

 1. Způsob dodání zboží, ceny dopravy, osobní odběr a montáž

                         7.1.      Volbu dopravy zvolí kupující během objednání zboží. Kupující může zvolit následující způsob dopravy:

                                       a) prostřednictvím dopravce GLS, způsob dopravy je zpoplatněn dle ceníku níže;

                                       b) prostřednictvím dopravce TopTrans, způsob dopravy je zpoplatněn dle ceníku níže;

                                       c) osobní odběr v Showroomu prodávajícího na adrese Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, tento způsob dopravy je zdarma.

 1. Ceny a podmínky dopravy

                         7.2.      Při nákupu zboží se výše ceny dopravy odvíjí od součtu hmotností objednaného zboží.

                         7.3.      V případě zvolení způsobu platby prostřednictvím dobírky je k ceně dopravy připočítáno i doběrečné. Doběrečné je pro dopravce GLS ve výši 25 Kč s DPH a pro dopravce TopTrans ve výši 40 Kč s DPH.

                         7.4.      U zboží, u kterého je při přepravě zvýšené riziko poškození z důvodu jeho křehkosti (zejména nádobí), je v důsledku zvýšené spotřeby balného a příplatku za křehkost navíc připočítána částka ve výši 50 Kč bez DPH. U položek ze skla a porcelánu činí tento příplatek 100 Kč bez DPH. Částka za dopravu je v objednávce zboží nastavená automaticky dle charakteru a váhy zboží.

                         7.5.      Volba přepravce je na kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo měnit způsob přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

                         7.6.      Doručení zásilky je běžně kamkoliv po České Republice v pracovní dny do 24 hodin od nakládky zboží. Zároveň je kupujícímu zaslán email s informací o odeslání zásilky a předpokládaným datem doručení.

Ceník dopravy po ČR přepravní službou GLS


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH

Cena dopravy křehkého zboží s DPH*

0 - 5 kg

109,- Kč

170,- Kč

5 - 10 kg

119,- Kč

180,- Kč

10 - 15 kg

129,- Kč

190,- Kč

15 - 20 kg

139,- Kč

200,- Kč

20 - 25 kg

159,- Kč

220,- Kč

25 - 30 kg

179,- Kč

240,- Kč

Dobírka

25,- Kč

25,- Kč


Ceník dopravy po ČR přepravní službou TOPTRANS


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH

Cena dopravy křehkého zboží s DPH*

Cena dopravy porcelánu a skla s DPH*

0 - 15 kg

239,- Kč

300,- Kč

360,- Kč

15 - 30 kg

359,- Kč

420,- Kč

480,- Kč

30 kg a více

399,- Kč

460,- Kč

520,- Kč

Dobírka

40,- Kč

40,- Kč

40,- Kč

 

                         7.7.      Doprava do ostatních zemí je zajištěna individuálně na základě dohody s kupujícím.

                         7.8.      Kupující je povinen od přepravce zboží převzít. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen dbát následujících pokynů:

Kupující je povinen věnovat mimořádnou pozornost vnějšku balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, je povinen tuto skutečnost sdělit před potvrzením přepravního listu oprávněnému pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující je povinen trvat na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizuje vznik možných škod. Kupující je povinen informovat prodávajícího SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě balení nejpozději do 24h po převzetí zboží.

 

 1. Podmínky osobního odběru zboží

                         7.9.      Kupující je povinen zboží v provozovně převzít nejpozději do 14 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Pokud kupující nevyzvedne zboží v této lhůtě, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat poplatek za uskladnění v souladu s odst. 7.11. těchto obchodních podmínek a je rovněž oprávněn od kupní smlouvy v souladu s odst. 7.13. odstoupit.

                     7.10.      Kupující je povinen zboží při osobním odběru prohlédnout.

 

 1. Společná ustanovení k dopravě zboží a osobnímu odběru zboží

                     7.11.      Pokud ve smluvený termín dodání není možno z důvodů na straně kupujícího zboží dodat, prodávající uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány kupujícímu ve výši dle tohoto ustanovení, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat poplatek za náklady na uskladnění ve výši 40 ,- Kč  za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne prodávající skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

                     7.12.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

                     7.13.      Při dodání zboží je kupující povinen zboží převzít a zkontrolovat. V případě kupujícího-podnikatele, nebude –li vada zboží vytčena bez zbytečného odkladu poté, co kupující-podnikatel mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, je prodávající oprávněn takovou vadu neuznat.

                     7.14.      Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru prodávajícím vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), může prodávající od kupní smlouvy odstoupit a neodebrané zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v uživatelském účtu, příp. v objednávce. Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky, které od něj přijal, na účet, ze kterého byly tyto prostředky zaslány.

                     7.15.      V případě, že je kupující podnikatelem, je v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek oprávněn po kupujícím-podnikateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 % kupní ceny neodebraného zboží.

                     7.16.      V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a prodávající dosud nevyužil práva odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím-podnikateli smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení s převzetím neodebraného zboží oproti lhůtě uvedené v odst. 7.9. těchto obchodních podmínek.

                     7.17.      Výsledný daňový doklad prodávající vystaví a zašle kupujícímu e-mailem do 14 dnů od převzetí zboží. Na žádost kupujícího prodávající vystaví daňový doklad v listinné podobě.

                     7.18.      Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu prodávajícího. Prodávající je oprávněn započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému peněžitému plnění, které kupující uhradil prodávajícímu.

                     7.19.      Převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Montáž

                     7.20.      Pokud není stanoveno jinak, cena zboží nezahrnuje vykládání zboží, standardní vynesení zboží, stěhování zboží, manipulaci se zbožím, montáž zboží, odvoz a likvidaci odpadů. Náklady na tyto činnosti budou účtovány dle domluvy smluvních strany.

                     7.21.      Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max. 4NP, eventuálně vyvezení výtahem bez omezení NP. Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití zdvižné plošiny, jeřábu, či vynesení do výše větší než 4NP. Náklady na tyto činnosti budou účtovány dle domluvy smluvních stran.

                     7.22.      Instalace zboží a montáž zboží nejsou předmětem kupní smlouvy. Tyto činnosti budou prodávajícím zajištěny po individuální dohodě kupujícího a prodávajícího.

 

 1. Způsob uhrazení ceny za zboží

                         8.1.      Prodávající nabízí kupujícímu tyto možnosti platby:

                            a)      Hotově či kartou na provozovně prodávajícího,

                            b)      Dobírkou v místě předání prostřednictvím zásilkové služby,

                            c)      Online platební kartou nebo online převodem prostřednictvím platební brány ComGate,

                            d)      Online bankovním převodem,

                            e)      Zálohovou fakturou, kdy částka bude prodávajícímu poukázána předem na účet pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje,

                            f)      Platbou na fakturu se splatností 14 dní po dodání zboží - Pouze pro naše VIP zákazníky, státní instituce a příspěvkové organizace.

 

                         8.2.      Záloha ve výši 50% z kupní ceny bez DPH může být dále prodávajícím vyžadována v následujících případech:

                                                  a) je-li objednané zboží upravováno na přání kupujícího nebo vyráběno na požadavek kupujícího,

                                                  b) přesáhne-li celková kupní cena výši 10.000,- Kč včetně DPH.

                         8.3.      V případě, že nebude jakákoli platba řádně a včas zaplacena, může prodávající po kupujícím-podnikateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % dlužné částky za každý den prodlení platby. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo prodávajícího na náhradu vzniklé újmy. Zbývající část kupní ceny uhradí kupující standardními formami dle platebních podmínek.

                         8.4.      Způsob platby až po dodání zboží na základě faktury se 14 denní splatností je umožněna pouze kupujícím  s pravidelným odběrem a po ověření jejich platební morálky. Tento způsob platby je dále poskytován korporátním firmám a státním institucím (ministerstva, obce, školy, příspěvkové organizace atd.).

                         8.5.      Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

                         8.6.      V případě platby při osobním převzetí v provozovně prodávajícího a v případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

                         8.7.      V případě platby prostřednictvím platební brány a v případě online bankovního převodu postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

                         8.8.      Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vč. nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu.


 1. Výměna zboží do 24 hodin od převzetí zboží

                         9.1.      Výměna zboží je možná pouze z důvodu doručení nesprávného, poškozeného nebo nekompletního zboží.

                         9.2.      Pro výměnu zboží je kupující povinen informovat prodávajícího SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24 h po převzetí zboží.

                         9.3.      Kupující je povinen odeslat zboží zpět prodávajícímu. (viz stejný postup přípravy balíku pro odeslání jako při reklamaci v obchodních podmínkách níže).

                         9.4.      Cenu dopravy zboží vyměněného dle tohoto článku obchodních podmínek hradí prodávající. Náklady na dopravu poškozeného nebo nesprávného zboží prodávajícímu nese prodávající, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

                     10.1.      Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 10.4. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle obchodních podmínek od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit.

                     10.2.      Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne kdy kupující, nebo osoba jím určená od dopravce převzala zboží, nebo

                            a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

                            b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

                            c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

                     10.3.      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na internetovém obchodě. Kupující může odstoupit od smlouvy také jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího: info@vybaveni-hotelu.cz.

                     10.4.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o:

                            a) dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

                            b) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

                                    c) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

                            d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

                     10.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

                     10.6.      Adresa pro vrácení zboží je: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Praha-Zličín.

                     10.7.      V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

                     10.8.      Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

                     10.9.      Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, čisté, a pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

                  10.10.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-podnikatelem

                     11.1.      Kupující-podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

                     11.2.      Kupující-podnikatel může požádat prodávajícího o umožnění vrácení zboží. Žádost kupujícího-podnikatele bude posouzena individuálně např. dle toho, jestli bylo zboží na objednávku, v jakém je množství, o jaký druh zboží se jedná, atd.

                     11.3.      V případě vrácení zboží prodávající nevrací kupní cenu vráceného zboží. Kupující-podnikatel tak je povinen vybrat si jiné produkt/y v celkové ceně stejné nebo vyšší.

                     11.4.      Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.

                     11.5.      Za vrácené zboží prodávající nehradí dopravné. Kupující-podnikatel je povinen uhradit náklady na dopravu nového zboží.

                     11.6.      Prodávající je oprávněn nové zboží zaslat kupujícímu-podnikateli až po doručení a kontrole vráceného zboží.

                     11.7.      Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který prodávající kupujícímu-podnikateli přidělí a kupující jím zřetelně označí vrácenou zásilku.

                     11.8.      Pokud kupující-podnikatel nechce vybrat jiné zboží, prodávající mu může nabídnout odkup zboží za předem domluvených podmínek. Odkupní cena bývá zpravidla ponížená o 15% z prodejní ceny. Paušální procento zahrnuje náklady prodávajícího spojené s administrativou a manipulací vraceného zboží.


 1. Právo z vadného plnění 

                     12.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. V případě, že kupní smlouvu uzavřel kupující-spotřebitel práva z vadného plnění rovněž zákonem o ochraně spotřebitele.

                     12.2.      Prodávající důrazně kupujícímu doporučuje před prvním použití prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

                     12.3.      Prodávající odpovídá za to, že prodávaný výrobek při převzetí nemá vady, zejména že je v souladu s kupní smlouvou. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal

                              ●        odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, a jiným ujednaným vlastnostem, 

                                      je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a 

                                      je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

                              Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností 

                                      je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, 

                                      zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 

                                      je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a 

                                      zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

            Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.

                     12.4.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

a) práva z vadného plnění kupujícího-spotřebitele

                     12.5.      Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Kupující-spotřebitel může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.

                     12.6.      Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

                                      prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 

                                      se vada projeví opakovaně, 

                                      je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 

                                      je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující-spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

                     12.7.      Kupující-spotřebitel má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li kupující-spotřebitel vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží kupující-spotřebitel užívat.

                     12.8.      Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

b) práva z vadného plnění kupujícího-podnikatele

                     12.9.      Práva z vadného plnění kupujícího-podnikatele se řídí ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku.

                  12.10.      Kupující-podnikatel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží.


c) společná ustanovení k právu kupujícího z vadného plnění

                  12.11.      Prodávající upozorňuje, že uplatnění reklamace je podmíněno:

                                      a) dodržením pokynů v návodu na instalaci a návodu na obsluhu výrobku,

                                      b) předložením správně vyplněného a podepsaného záručního listu (daňového dokladu)

                                      c) předložením dokladu o zaplacení kupní ceny se všemi náležitostmi.

                                      d) dodržením podmínek pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.

                  12.12.      Prodávající upozorňuje, že reklamace nebude uznána, pokud:

                                      a) k poškození zboží došlo vlivem mechanického poškození

                                      b) k poškození zboží došlo vlivem živelné události

                                      c) k poškození zboží došlo nedostatečnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze

                                      d) k poškození zboží došlo použitím nedoporučených chemických prostředků (koroze nerezových výrobků), použití neupravené “tvrdé” vody, nefunkčního změkčovače vody (projeví se zavápněním) zejména u myček, konvektomatů aj. spotřebičů,

                                      e) k poškození zboží neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem


 1. Reklamace

                     13.1.      Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen využít reklamační formulář online.

                     13.2.      Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Praha-Zličín. Prodávající je rovněž povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a případně i ve svém sídle.

                     13.3.      Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující-spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

                     13.4.      Prodávající je povinen vyřídit reklamaci, kterou učinil kupující-spotřebitel včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího-spotřebitele ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím-spotřebitelem na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 

                     13.5.      V případě uplatnění reklamace prostřednictvím elektronických prostředků na dálku (zejm. emailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na internetovém obchodě) nebo prostřednictvím pošty je kupující-spotřebitel povinen zaslat reklamované zboží nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace. Nezašle-li kupující-spotřebitel v této lhůtě reklamované zboží, souhlasí s tím, že lhůta pro vyřízení reklamace uvedená v odst. 14.4. se prodlouží o počet dní, kdy prodávající neměl reklamované zboží k dispozici pro posouzení reklamace.

                     13.6.      Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění reklamace.

                     13.7.      Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Je vhodné vždy zásilku před odesláním vyfotit a fotografie zaslat prodávajícímu, aby se předešlo případným problémům při reklamaci poškozeného zboží při dopravě. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

                     13.8.      Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 1. Ochrana osobních údajů

                     14.1.      Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

 1. Doručování

                     15.1.      Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

                     15.2.      Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů

                     16.1.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

                     16.2.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

                     16.3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Závěrečná ustanovení

                     17.1.      Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

                     17.2.      Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

                     17.3.      Všechna práva k internetovému obchodu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetového obchodu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího.

                     17.4.      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

                     17.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

                     17.6.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

                     17.7.      Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

                     17.8.      Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2023.

check Produkt přidaný k porovnání